Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden bij Fitnesscentre Fysiek

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die zijn afgesloten na 09-11-2014.

onder de voorwaarden vind je de voorwaarden voor eerder afgesloten overeenkomsten.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Fitnesscentre Fysiek: Fitnesscentre Fysiek alsmede de activiteiten die onder de naam Fitnesscentre Fysiek worden aangeboden.
 • Fitnesscentre Fysiek pas: toegangspas voor een Fitnesscentre Fysiek vestiging.
 • Fitnesscentre Fysiek vestiging: de fysieke locatie waar Fitnesscentre Fysiek wordt aangeboden.
 • Bedrijfsfitness: deelname aan Fitnesscentre Fysiek tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (ii) waarbij de werknemer via de door Fitnesscentre Fysiek voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van Fitnesscentre Fysiek.
 • Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met Fitnesscentre Fysiek ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.
 • Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een Fitnesscentre Fysiek vestiging.
 • Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat Fitnesscentre Fysiek de inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d.
 • Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.
 • Lid: de natuurlijke persoon (m/v), of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
 • Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Fitnesscentre Fysiek en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.
 • Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Artikel 2: Lid worden en toegang

 1. Lid worden bij Fitnesscentre Fysiek kan op de volgende manieren:

een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.fysiek.com); of

het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Fitnesscentre Fysiek vestiging in te leveren, danwel het inschrijfformulier bij de receptie volledig in te vullen en te ondertekenen.

de – in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.

 1. Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2 en 3. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Fitnesscentre Fysiek gerechtigd om inschrijfgeld en de pro-rata kosten in rekening te brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.
 2. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Fitnesscentre Fysiek.
 3. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Fitnesscentre Fysiek, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
 4. Uitsluitend op vertoon van een geldige Fitnesscentre Fysiek pas krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de Fitnesscentre Fysiek vestiging. Fitnesscentre Fysiek heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in een Fitnesscentre Fysiek vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
 5. Jongeren tussen de 14 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot de Fitnesscentre Fysiek vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend ouder en/of voogd.
 6. In het geval van speciale acties kan Fitnesscentre Fysiek aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Fitnesscentre Fysiek pas

 1. De Fitnesscentre Fysiek pas blijft te allen tijde eigendom van Fitnesscentre Fysiek.
 2. Overdraagbaarheid: Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
 3. Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Fitnesscentre Fysiek pas.
 4. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de Fitnesscentre Fysiek pas dient het Lid dit te melden bij de klantenservice van Fitnesscentre Fysiek, waarna de Fitnesscentre Fysiek pas geblokkeerd wordt voor toegang tot de Fitnesscentre Fysiek vestiging. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).
 5. Na verlies of diefstal kan een Fitnesscentre Fysiek pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van de Fitnesscentre Fysiek pas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

Artikel 4: Openingstijden

 1. Fitnesscentre Fysiek bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
 2. Fitnesscentre Fysiek is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 3. Fitnesscentre Fysiek is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de Fitnesscentre Fysiek vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 4. Fitnesscentre Fysiek is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
 5. Fitnesscentre Fysiek is gerechtigd om een Fitnesscentre Fysiek vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen Fitnesscentre Fysiek vestiging in een straal van 6 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

 1. Een Overeenkomst bij Fitnesscentre Fysiek wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 12 weken vanaf de Ingangsdatum.
 2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid en/of de Deelnemer een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Fitnesscentre Fysiek, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
 3. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.fysiek.com of bij de receptie van de vestiging op te vragen.
 4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 5. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso of per pinbetaling of kontant bij de receptie. Dit is ook het geval bij een Overeenkomst die is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap kiezen voor termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen betaling van een toeslag.
 6. Bij niet tijdige ontvangst door Fitnesscentre Fysiek van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt de betaling nogmaals aangeboden middels een betalingslink per email vermeerderd met storneringskosten. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Fitnesscentre Fysiek is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
 7. Een Fitnesscentre Fysiek pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Fitnesscentre Fysiek de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
 8. Fitnesscentre Fysiek behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 8%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 9. Indien het Lid en/of de Deelnemer geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
 10. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Fitnesscentre Fysiek aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.
 11. Indien Lid / Deelnemer zijn of haar genoten consumpties in de receptie niet heeft voldaan, is Fitnesscentre Fysiek gemachtigd om de openstaande vordering middels SEPA te incasseren.

 

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

 1. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging.

De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, danwel middels een bij Fitnesscentre Fysiek verkrijgbaar mutatieformulier of middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Fitnesscentre Fysiek, Hoge Rijndijk 68-70, 2313 KK  Leiden . In geval het Lid zich online heeft ingeschreven, kan het Lid ook online (via de website (www.fysiek.com) of per e-mail (info@fysiek.com) opzeggen.
Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Fitnesscentre Fysiek opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Fitnesscentre Fysiek dit middels een aangetekend schrijven te doen.

 1. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen, tellend vanaf de laatste vervaldatum. Voor de Unlimited Maandkaart geldt een opzegtermijn van 14 dagen ipv 30 dagen.
 2. Fitnesscentre Fysiek behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Fitnesscentre Fysiek, het Lid de toegang tot de Fitnesscentre Fysiek vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
 3. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal Fitnesscentre Fysiek het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij Termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Fitnesscentre Fysiek, is geheel voor eigen risico van het Lid en/of de Deelnemer.
 2. Fitnesscentre Fysiek en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
 3. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Fitnesscentre Fysiek als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 4. Fitnesscentre Fysiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Fitnesscentre Fysiek dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Fitnesscentre Fysiek, zoals beschreven op de website (www.fysiek.com).

Artikel 9: Persoonsgegevens

 1. Fitnesscentre Fysiek verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. Fitnesscentre Fysiek verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Fitnesscentre Fysiek en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Fitnesscentre Fysiek.
 3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Fitnesscentre Fysiek kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Fitnesscentre Fysiek.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitnesscentre Fysiek aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Fitnesscentre Fysiek zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Fitnesscentre Fysiek is gevestigd.

Artikel 12: Tot slot

 1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Fitnesscentre Fysiek te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Fitnesscentre Fysiek zijn terug te vinden op www.fysiek.com en op te vragen bij de balie van een Fitnesscentre Fysiek vestiging.
 3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Fitnesscentre Fysiek en het Lid.